Wybierz ustawienia regionalne:

Strony informacyjne

Regulamin

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ
 
1. CK COMPLEX – „CK COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4, NIP 9291744080, REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218;
2. Administrator – CK COMPLEX;
3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego i zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która posiada dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez CK COMPLEX dostępny na stronie internetowej pod adresem: b2b.ckcomplex.pl;
5. Konto – prowadzone dla Klienta przez CK COMPLEX zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem konto będące zbiorem zasobów gromadzące dane Klienta oraz informacji o jego Zamówieniach;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie CK COMPLEX przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;
7. Serwis – serwis internetowy administrowany przez CK COMPLEX  dostępny na stronie internetowej pod adresem: b2b.ckcomplex.pl;
8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których CK COMPLEX  skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie,  określający informacje dotyczące plików cookies, przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Klientów;
11. Towar – przedmiot, który może być zakupiony w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem;
12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
13. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Administratorem Serwisu działającego pod adresem: b2b.ckcomplex.pl, jest „CK COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4, NIP 9291744080, REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218, adres poczty elektronicznej: b2b@ckcomplex.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3. CK COMPLEX  zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
4. Wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sposób, który narusza dobra osobiste osób trzecich oraz interesy CK COMPLEX, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
5. CK COMPLEX stosuje mechanizm plików "cookies" zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie b2b.ckcomplex.pl.
6. Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Sklepu internetowego usług jest możliwe pod warunkami spełnienia niniejszych wymagań:
a. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędną;
b. zaakceptowanie plików „cookies”.
7. Serwis może być użyty tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.
8. Towary dostępne w Sklepie internetowym spełniają kryteria, które wynikają z przepisów prawa.
9. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami netto i nie zawierają kosztów przesyłki.
10. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. CK COMPLEX  jest zobowiązane do dostarczenia rzeczy bez wad.
11. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówień.
 
§ 3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
1. CK COMPLEX świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną obejmujące:
a. prowadzenie konta Klienta;
b. obsługę procesu składania Zamówień i ich realizacji w zakresie wynikającym z Regulaminu;
c. newsletter - wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta.
2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, nieużywane oraz pozbawione wad. 
5. Korzystanie z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie jest dla Klientów nieodpłatne.
6. CK COMPLEX zastrzega możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym Klienci zostaną poinformowani w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
7. CK COMPLEX jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę CK COMPLEX lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. CK COMPLEX zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 
§ 4
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez CK COMPLEX przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do CK COMPLEX stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się CK COMPLEX z oświadczeniem woli Klienta.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez CK COMPLEX w trybie natychmiastowym gdy:
a. Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów usług,
b. stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię CK COMPLEX lub w inny sposób istotnie szkodzą CK COMPLEX;
4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach CK COMPLEX uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. CK COMPLEX wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
5. Po upływie okresu wypowiedzenia Klient traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.
6. Klient może zgłosić CK COMPLEX reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez CK COMPLEX. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: b2b@ckcomplex.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. CK COMPLEX niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
§ 5
USŁUGA PROWADZENIA KONTA
 
1. Aby dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym należy:
a. skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem regionalnym CK COMPLEX, których lista znajduje się na stronie b2b.ckcomplex.pl, wypełnić formularz rejestracyjny oraz przedłożyć wymaganą dokumentację dotyczącą prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w szczególności: odpis z KRSu lub wypis z CEiDG;
b. po pozytywnej weryfikacji danych przez przedstawiciela regionalnego Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail stały, przypisany odgórnie do Klienta login oraz hasło do Konta, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu;
c. Klient podczas pierwszego logowania do Konta potwierdza zapoznanie się i akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności. 
2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Serwisie zostaje zawarta w momencie pierwszego zalogowania do Konta. Umowa ta zawarta jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.
4. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi w ramach Serwisu panelu, który umożliwia wprowadzenie danych i ich zmianę, jak też śledzenie stanu Zamówień oraz ich historii.
5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta. Na żądanie Klienta jego konto zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.
6. Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta. 
7. Od momentu pierwszego zalogowania zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi  prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta a także dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
8. Posługiwanie się przez Klienta nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania przez CK COMPLEX umowy prowadzenia konta Klienta.
 
§ 6
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego skompletować zamówienie poprzez przeniesienie Towarów do koszyka, wybrać sposób dostarczenia towaru i płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niesie za sobą obowiązek zapłaty.
3. CK COMPLEX ma prawo do weryfikacji złożonego Zamówienia i jego ewentualnej modyfikacji według własnego uznania. Zmodyfikowane przez CK COMPLEX Zamówienie, którego treść zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta, wymaga następnie potwierdzenia przez Klienta poprzez odpowiedź - „Potwierdzam zmodyfikowane zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Złożenie Zamówienia (bądź Zamówienia zmodyfikowanego) przez Klienta oznacza złożenie CK COMPLEX oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia. 
5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez CK COMPLEX wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej od CK COMPLEX z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a CK COMPLEX.
6. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny:
a. Za pobraniem: opłata za przesyłkę uiszczana jest przy odbiorze przesyłki. Pobiera ją listonosz, kurier lub urzędnik na poczcie.
b. Przelew: po potwierdzeniu zamówienia CK COMPLEX poinformuje pocztą elektroniczną, na jaki numer rachunku bankowego należy przelać pieniądze. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym CK COMPLEX.
c. Płatność Online: płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu obsługi płatności Platnosci.pl. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
7. Klient może dokonać wyboru spośród następujących opcji dostawy towaru: DPD, DHL, odbiór osobisty.
8. Cena dostawy zostanie doliczona do wartości zakupów ujętych w koszyku.
9. Do towaru zostanie załączona wystawiona przez CK COMPLEX faktura VAT. Na fakturze VAT wpisane zostaną dane podane przez Klienta .
 
§ 7
USŁUGA NEWSLETTER
 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zostaje zawarta w momencie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera, co może nastąpić przy Rejestracji. Umowa ta nie podlega opłatom i jest zawierana na czas nieoznaczony.
2. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto. 
3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez CK COMPLEX na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach, których reklama nie jest zakazana ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez Konto Klienta.
 
§ 8
REKLAMACJE
 
1. CK COMPLEX udziela Klientowi gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary, których jest producentem. Gwarancji na pozostałe Towary mogą udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez inny podmiot niż CK COMPLEX należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
2. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec CK COMPLEX roszczeń z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych poniżej.
3. Klient zawierając umowę sprzedaży z konsumentem jest zobowiązany dołączyć do Towaru zakupionego od CK COMPLEX, którego CK COMPLEX jest producentem, kartę gwarancyjną, która może pobrać na stronie https://b2b.ckcomplex.pl/pl/page/reklamacje-i-zwroty. Klient jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu Towaru przez konsumenta, w sytuacji gdy konsument, który zawarł umowę sprzedaży z Klientem chce skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez CK COMPLEX.
4. CK COMPLEX  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi, jeśli Towar jest przechowywany i używany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi i przeznaczeniem.
5. CK COMPLEX nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania Towaru.
6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego Towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, dokumentami WZ, fakturą VAT lub ze specyfikacjami, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt w terminie 48h od momentu wydania Towaru i wypełnić oraz przesłać na adres: magazyn@ckcomplex.pl protokół różnic w dostawie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Po upływie ww. 48h uprawnienie do wymiany Towaru niewłaściwego lub uzupełnienia Zamówienia niekompletnego wygasa – przyjmuje się, iż Zamówienie zostało w całości prawidłowo zrealizowane.
7. Dalsze przetwarzanie otrzymanego Towaru bez wstępnego sprawdzenia jego jakości, wyklucza dalsze roszczenia.
8. Reklamowany Towar winien być odesłany niezwłocznie na adres CK COMPLEX. O ile nie uzgodniono inaczej, Towar reklamowany, jeżeli reklamacja jest uznana przez CK COMPLEX, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 7 dni. Termin określony w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź niedostępnego czasowo u producenta.
 
§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora - CK COMPLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4, NIP 9291744080, REGON 080027815, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218.
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie b2b.ckcomplex.pl.
 
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
2. CK COMPLEX  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
3. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Zamówienia przez Klienta. 
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania w Serwisie. CK COMPLEX  poinformuje Klienta w terminie 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przy Rejestracji adres e-mail. 
5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie CK COMPLEX  w terminie 2 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Powyższe zawiadomienie skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
6. Wszelkie spory w szczególności spory o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Zielonej Górze.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 roku.
 
 
Proszę czekać, trwa ładowanie....